ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരേയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 20 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരേയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 20 വരെ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
8 / 100

വീടിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

  1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
  2. ആധാർ കാർഡ്
  3. വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
  4. ഭൂനികുതി രശീതി.

    ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

  1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്
  2. ആധാർ കാർഡ്
  3. വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
  4. റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർക്കും ഭൂമി ഇല്ലെന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.