നിങ്ങൾ ഒരു വാഹന ഉടമയാണോ? എം – പരിവാഹൻ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ update ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു വാഹന ഉടമയാണോ? എം - പരിവാഹൻ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ update ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
10 / 100

“1989ലെ മോട്ടർ വാഹനനിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾക്ക് അനുസൃതമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇനി കയ്യിൽ വയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. പകരം, അവ എം-പരിവാഹൻ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി.. സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ്.” “1989ലെ മോട്ടർ വാഹനനിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾക്ക് അനുസൃതമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇനി കയ്യിൽ വയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. പകരം, അവ എം-പരിവാഹൻ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി.. സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ്.” 1989ലെ മോട്ടർ വാഹനനിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾക്ക് അനുസൃതമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനപ…

“1989ലെ മോട്ടർ വാഹനനിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾക്ക് അനുസൃതമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇനി കയ്യിൽ വയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. പകരം, അവ എം-പരിവാഹൻ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി.. സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ്.” Read more at: https://www.manoramaonline.com/fasttrack/auto-news/2020/10/05/driving-licence-and-rc-book-in-mparivahan.htmlനിങ്ങൾ ഒരു വാഹന ഉടമയാണോ?എം – പരിവാഹൻ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ update ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക അപകട സമയങ്ങളിലും അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും.

 ലൈസൻസോ, ആർ.സി ബുക്കോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ കൈയ്യിൽ കരുതാതെ ഇനി സ്മാർട്ടായി വാഹനം ഓടിക്കാം. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന എം- പരവഹൻ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. എം- പരിവഹനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ നിയമപരമാക്കിക്കൊണ്ട് 1989ലെ മോട്ടർ വാഹനനിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് , RC ബുക്ക് എന്നിവ എം- പരിവഹൻ ആപ്പ് വഴി അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇ വിഡിയോയിലൂടെ നമുക് നോക്കാം


Leave a Reply

Your email address will not be published.