നിങ്ങളുടെ റേഷന് കാർഡിന്റെ പുറകിൽ ഈ സീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹനാണ്

നിങ്ങളുടെ റേഷന് കാർഡിന്റെ പുറകിൽ ഈ സീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹനാണ്
17 / 100

NEWS

നിങ്ങളുടെ റേഷന് കാർഡിന്റെ പുറകിൽ ഈ സീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹനാണ്

by Web DeskFebruary 5, 2021

നിങ്ങളുടെ റേഷന് കാർഡിന്റെ പുറകിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അർഹനാണ്, ഈ വിവരം ആരും അറിയാതെ പോകരുത്.

ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആണ് റേഷൻ കാർഡ് വഴി സർക്കാർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്, ആയതിനാൽ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് നിർബന്ധമായും ഏവർക്കും അനിവാര്യമാണ്, അതുമാത്രമല്ല പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ റേഷൻകാർഡ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ കുറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ സഹായം എന്ന രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആണ് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ചികിത്സ പദ്ധതി ഇതുവഴി കേരളത്തിലെ തന്നെ 40 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ഓരോ വർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് കുടുംബത്തിന് സൗജന്യ ചികിത്സാ സഹായമായി ലഭിക്കുക. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയുവാനായി നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പുറകിൽ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും സീൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയൊരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെതന്നെ നിങ്ങളുടെ റേഷൻകാർഡ് പരിശോധിക്കാം, ഒപ്പം ഇത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.


Leave a Reply

Your email address will not be published.