പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി

പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി
13 / 100

പ്രതിമാസം ചെറിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ച് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം വരുമാനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നാഷ്ണൽ പെൻഷൻ സ്‌കീം അഥവാ എൻപിഎസ്. 2004 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതി 2009 ൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയായിരുന്നു

18 വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാം. രണ്ട് തരം എൻപിഎസ് പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത്- ടയർ 1 ഉം ടയർ 2ഉം.

ടയർ 1 – റിട്ടയർമന്റ് സേവിംഗ്‌സ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതാണ് ടയർ 1. ഉപഭോക്താവ് പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 500 രൂപ നിക്ഷേപമായി നൽകണം. ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിക്ക് ഇൻകം ടാക്‌സ് സെക്ഷൻ 80 സിസിഡി(1ബി) പ്രകാരമുള്ള നികുതിയിളവും ലഭിക്കും. ടയർ 1 പദ്ധതി പ്രകാരം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് റിട്ടയർമെന്റിന് മുൻപേ തന്നെ 40 ശതമാനം തുക പല മാസങ്ങളിലായി തിരികെ ലഭിക്കും. ബാക്കി 60 ശതമാനം റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു.

ടയർ 2 – പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപഭോക്താവിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടച്ച പണം പിൻവലിക്കാം. ഇതിൽ നികുതിയിളവുകൾ ലഭിക്കില്ല.

എൻപിഎസ് നിക്ഷേപം വഴി പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടുന്നത് എങ്ങനെ ?

25 വയസ് മുതൽ എൻപിഎസ് പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രതിമാസം 5000 രൂപ നിക്ഷേപമായി നൽകണം. റിട്ടയർമെന്റ് കാലത്ത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ആകെ നിക്ഷേപം 21 ലക്ഷമായിരിക്കും. 10 ശതമാനം വാർഷിക നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിക്ഷേപം 1.87 കോടിയായി ഉയരും.

വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള പെൻഷൻ തുകയായി ഇതിന്റെ65 ശതമാനം മാറ്റിവച്ചാൽ 1.22 കോടി രൂപ വരും. ആന്വിറ്റി നിരത്ത് 10% ആയാൽ പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമായി ലഭിക്കും. ഇതിന് പുറമെ 65 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കും.

എങ്ങനെയാണ് എൻപിഎസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകേണ്ടത് ?

രാജ്യത്തെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് വഴിയും എൻപിഎസിൽ ചേരാം. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയോ, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തേയോ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് തന്നെയാകണമെന്നില്ല. ഓൺലൈൻ വഴിയും എൻപിഎസിൽ അംഗമാകാം. https://enps.nsdl.com/eNPS/OnlineSubscriberRegistration.html?appType=main


Leave a Reply

Your email address will not be published.