നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പരസ്യം ചെയ്തിട്ടും ബിസിനസ്സ് എന്ത്കൊണ്ടാണ് മെച്ചപ്പെടാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പരസ്യം ചെയ്തിട്ടും ബിസിനസ്സ് എന്ത്കൊണ്ടാണ് മെച്ചപ്പെടാത്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?
4 / 100

മാർക്കറ്റിങ് രീതികൾ മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ള പരസ്യങ്ങളേക്കാൾ നിസ്സാരമായ തുകക്ക് മെച്ചമായ ബിസിനസ്സ് നേടാം

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻസ് – ദിവസം 500 രൂപ മുതൽ

-നിങ്ങള്ക്ക് വേണ്ട ലൊക്കേഷനലിക്കു പരസ്യം ചെയുന്നു,
– നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കൂടുതൽ പേരിൽ എത്തിക്കുന്നു.
– മിനിമം 2 – 8 ലീഡ്സ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.

കൃത്യമായ ടാർഗെറ്റിംങ്, ആകർഷകമായ ഡിസൈൻസ്,ലീഡ് ജനറേഷൻ
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രൊമോഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു..


Leave a Reply

Your email address will not be published.