ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്തിനു കാത്തിരിക്കണം , നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് digital World ലെക് എത്രെയും പെട്ടന്ന് എത്തിക്കു ഗൂഗിൾ ആഡ്‌സ് വഴി

ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്തിനു കാത്തിരിക്കണം , നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് digital World ലെക് എത്രെയും പെട്ടന്ന് എത്തിക്കു ഗൂഗിൾ ആഡ്‌സ് വഴി
5 / 100

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഏതു തരത്തിലും ആവട്ടെ ചരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്‌സ് വഴി കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നു അടുത്തു എത്തിക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ.

ഈ ഒരു തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങള്ക് കിട്ടുന്ന ബെനെഫിറ് എന്തെന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ product / business ഏതാണോ അതിനു അനുയോജ്യമായ ആളുകളുടെ അടുത്തു ആണ് ആഡ് പ്രതിഫലിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കു ആവിശ്യക്കാരായ ശെരിയായ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയുവാൻ സാധിക്കും .

Google Ads – 500 Rs/day*

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ 6282930250


Leave a Reply

Your email address will not be published.